AN NHIÊN TỊNH QUÁNXEM THÊM

An Nhiên Tịnh Quán

HY BIỀU HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ HY BIỀU Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Tử nê hắc tinh thổ Dung tích: 160 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất ... Read More

HY BIỀU HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

HÁN ĐẠC HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ HÁN ĐẠC Giá bán: 4.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 160 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

HÁN ĐẠC HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ ĐỨC CHUNG HỒ Giá bán: 15.500.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Tử nê phối cát Dung tích: 110 ml Phân hạng: Ấm ... Read More

ĐỨC CHUNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

CÀ ĐOẠN

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA CÀ ĐOẠN Giá bán: 2.750.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 120 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

CÀ ĐOẠN
An Nhiên Tịnh Quán

BIỂN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ BIỂN HỒ Giá bán: Mẫu không dát vàng: 2.200.000 VND Mẫu dát vàng: 2.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 160 ml ... Read More

BIỂN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

VĂN ĐÁN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

Ấm tử sa văn đán. Trung tào thanh. Zisha teapot studio. An Nhiên Tịnh Quán Read More

VĂN ĐÁN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TỨ PHƯƠNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TRUNG TÀO THANH TỨ PHƯƠNG HỒ Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Trung tào thanh Dung tích: 230 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất ... Read More

TỨ PHƯƠNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

CUNG ĐĂNG MẠNH THẦN

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

CHU NÊ CUNG ĐĂNG MẠNH THẦN Giá bán: 4.500.000 VND Chất đất: Chu nê ngoại sơn Dung tích: 210 ml Phân hạng: Ấm thương mại ... Read More

CUNG ĐĂNG MẠNH THẦN
An Nhiên Tịnh Quán

TUYẾN VIÊN TRÚC TIẾT

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG NÊ TUYẾN VIÊN TRÚC TIẾT Giá bán: 12.500.000 VND Chất đất: Hồng nê Dung tích: 70 ml Phân hạng: Ấm xưa Chất lượng tử ... Read More

TUYẾN VIÊN TRÚC TIẾT
An Nhiên Tịnh Quán

NGƯU CÁI LIÊN TỬ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TIỂU MÔI DIÊU - NGƯU CÁI LIÊN TỬ Giá bán: 5.200.000 VND Chất đất: Tiểu môi diêu Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm phổ ... Read More

NGƯU CÁI LIÊN TỬ
An Nhiên Tịnh Quán

TUYỀN LÔ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ TUYỀN LÔ Giá bán: 5.500.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Tử nê Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất ... Read More

TUYỀN LÔ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THÁI HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

THÁI HỒ Giá bán: 2.950.000 VND Chất đất: Thanh khôi nê Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: 5.5/10 ... Read More

THÁI HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TUYỀN LÔ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA TUYỀN LÔ Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

TUYỀN LÔ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

Ấm tử sa PHỎNG CỔ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

PHỎNG CỔ HỒ Đáy tào thanh Hồng bì long Lục nê Bổn sơn lục nê —————— AN NHIÊN TỊNH QUÁN 43 Hoa Sữa, Phú Nhuận, ... Read More

Ấm tử sa PHỎNG CỔ
An Nhiên Tịnh Quán

CÚC LÔI MẠNH THẦN

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ CÚC LÔI MẠNH THẦN Giá bán: 3.500.000 VNĐ Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 120 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

CÚC LÔI MẠNH THẦN
An Nhiên Tịnh Quán

Ấm tử sa TỨ PHƯƠNG TRÚC TIẾT

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

Nga hoàng chu nê TỨ PHƯƠNG TRÚC TIẾT Triện đáy: Logo An Nhiên Tịnh Quán Dòng chữ An Nhiên Tịnh Quán Phân hạng ANTQ: R ... Read More

Ấm tử sa TỨ PHƯƠNG TRÚC TIẾT
An Nhiên Tịnh Quán

VĂN ĐÁN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG NÊ VĂN ĐÁN Giá bán: 6.950.000 VND Chất đất: Hồng nê Dung tích: 125 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử sa: ... Read More

VĂN ĐÁN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

NGƯU CÁI TUYỀN LÔ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ NGƯU CÁI TUYỀN LÔ Giá bán: 9.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 320 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

NGƯU CÁI TUYỀN LÔ
An Nhiên Tịnh Quán

BÁN NGUYỆT HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

Zisha Teapot Studio - An Nhiên Tịnh Quán: Ấm tử sa Bán nguyệt. Hồng bì long ngoại sơn. Read More

BÁN NGUYỆT HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THIÊN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ THIÊN HỒ Giá bán: 2.500.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 130 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử sa: ... Read More

THIÊN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TƯ ĐÌNH HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

CHU NÊ TƯ ĐÌNH Giá bán: 2.500.000 VNĐ Chất đất: Tiểu môi diêu Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử ... Read More

TƯ ĐÌNH HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TƯ ĐÌNH TRÚC TIẾT

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TƯ ĐÌNH TRÚC TIẾT Giá bán: 14.500.000 VND Chất đất: Hồng nê Dung tích: 140 ml Phân hạng: Ấm xưa Chất lượng tử sa: 7/10 ... Read More

TƯ ĐÌNH TRÚC TIẾT
An Nhiên Tịnh Quán

THẠCH BIỀU HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

THẠCH BIỀU ĐÁY TÀO THANH Giá bán: 6.500.000 VNĐ Chất đất: ĐÁY TÀO THANH Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

THẠCH BIỀU HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ẢI LÊ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

BỔN SƠN LỤC NÊ ẢI LÊ HỒ Giá bán: 3.200.000 VND Chất đất: Bổn sơn lục nê Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm phổ ... Read More

ẢI LÊ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THỦY BÌNH HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG NÊ THỦY BÌNH HỒ Giá bán: 15.990.000 VND7 Chất đất: Hồng nê Dung tích: 100 ml Phân hạng: Ấm xưa Chất lượng tử sa: ... Read More

THỦY BÌNH HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

VĂN CÁCH TỬ NÊ - ĐỨC CHUNG HÔ Giá bán: 6.500.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Văn cách tử nê Dung tích: 110 ml ... Read More

ĐỨC CHUNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THƯỢNG TÂN KIỀU

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TRUNG TÀO THANH THƯỢNG TÂN KIỀU Giá bán: 2.650.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Tử nê trung tào thanh Dung tích: 150 ml Phân ... Read More

THƯỢNG TÂN KIỀU
An Nhiên Tịnh Quán

LĂNG HOA LỤC PHƯƠNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ LĂNG HOA LỤC PHƯƠNG Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

LĂNG HOA LỤC PHƯƠNG
An Nhiên Tịnh Quán

DUNG THIÊN LỤC PHƯƠNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ DUNG THIÊN LỤC PHƯƠNG Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 250 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

DUNG THIÊN LỤC PHƯƠNG
An Nhiên Tịnh Quán

CUNG ĐĂNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ CUNG ĐĂNG Giá bán: 2.300.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 210 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

CUNG ĐĂNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THẠCH BIỀU CỐ CẢNH CHU

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA THẠCH BIỀU Giá bán: 3.200.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

THẠCH BIỀU CỐ CẢNH CHU
An Nhiên Tịnh Quán

QUÂN ĐỨC LỤC PHƯƠNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ QUÂN ĐỨC LỤC PHƯƠNG Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

QUÂN ĐỨC LỤC PHƯƠNG
An Nhiên Tịnh Quán

NGƯU CÁI LIÊN TỬ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

NGƯU CÁI LIÊN TỬ HỒ Giá bán: 2.650.000 VNĐ Chất đất: Thanh khôi nê Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

NGƯU CÁI LIÊN TỬ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THẠCH BIỀU LĂNG HOA

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ THẠCH BIỀU LĂNG HOA Giá bán: 2.990.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Tử nê Dung tích: 220 ml Phân hạng: Ấm thương ... Read More

THẠCH BIỀU LĂNG HOA
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA ĐỨC CHUNG Giá bán: 2.950.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 130 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

ĐỨC CHUNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TIẾU ANH HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TIẾU ANH HỒ Giá bán: 1.750.000 VND Ấm phỏng cổ Chất đất: Chu nê khoáng rìa phối Dung tích: 190 ml Phân hạng: Ấm thương ... Read More

TIẾU ANH HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

NHŨ ĐỈNH PHƯƠNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA NHŨ ĐỈNH PHƯƠNG HỒ Giá bán: 3.200.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 280 ml Phân hạng: ... Read More

NHŨ ĐỈNH PHƯƠNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG HỒ Giá bán: 1.750.000 VND Ấm phỏng cổ Chất đất: Chu nê khoáng rìa phối Dung tích: 190 ml Phân hạng: Ấm thương ... Read More

ĐỨC CHUNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

HƯ BIẾN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG NÊ HƯ BIẾN Giá bán: 10.500.000 VND Chất đất: Hồng nê Dung tích: 90 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử sa: ... Read More

HƯ BIẾN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

PHỎNG CỔ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA DUNG THIÊN Giá bán: 2.950.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 130 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử ... Read More

PHỎNG CỔ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THIÊN ĐĂNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

Ấm tử sa thiên đăng hồ. Hồng nê. An nhiên tịnh quán - Zisha teapot studio. Read More

THIÊN ĐĂNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỀ LƯƠNG LIÊN BỒNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐỀ LƯƠNG LIÊN BỒNG Giá bán: 6.200.000 VND Chất đất: Thanh khôi đoạn nê Dung tích: 170 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

ĐỀ LƯƠNG LIÊN BỒNG
An Nhiên Tịnh Quán

DUNG THIÊN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA DUNG THIÊN Giá bán: 2.950.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

DUNG THIÊN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THẠCH BIỀU HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ THẠCH BIỀU Giá bán: 3.200.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 190 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

THẠCH BIỀU HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

LỤC PHƯƠNG CHUYẾT CẦU

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ LỤC PHƯƠNG CHUYẾT CẦU Giá bán: 5.950.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

LỤC PHƯƠNG CHUYẾT CẦU
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

CHU NÊ ĐỨC CHUNG Giá bán: 6.500.000 VND Chất đất: Chu nê tiểu môi diêu Dung tích: 155 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất ... Read More

ĐỨC CHUNG
An Nhiên Tịnh Quán

CÀ ĐOẠN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ CÀ ĐOẠN Giá bán: 6.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 160 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

CÀ ĐOẠN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TRÚC ĐOẠN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ TRÚC TIẾT Giá bán: 2.950.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 120 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

TRÚC ĐOẠN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ ĐỨC CHUNG HỒ Giá bán: 14.500.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Tử nê Dung tích: 55 ml Phân hạng: Ấm xưa Chất ... Read More

ĐỨC CHUNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THU THỦY HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA THU THỦY HỒ Giá bán: 2.850.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba nê Dung tích: 190 ml Phân hạng: Ấm thương mại ... Read More

THU THỦY HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

MẠNH THẦN

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ẤM MẠNH THẦN Giá bán: 4.200.000 VND Chất đất: Tiểu môi diêu nhân tạo Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

MẠNH THẦN
An Nhiên Tịnh Quán

PHAN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TIỂU MÔI DIÊU PHAN HỒ Giá bán: 2.850.000 VND Chất đất: Chu nê tiểu môi diêu điều chế nhân tạo Dung tích: 160 ml Phân ... Read More

PHAN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THU THỦY Hồ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TIỂU MÔI DIÊU THU THỦY Giá bán: 3.600.000 VND Chất đất: Tiểu môi diêu Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

THU THỦY Hồ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ ĐỨC CHUNG Giá bán: 2.500.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 120 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

ĐỨC CHUNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TƯ ĐÌNH HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ TƯ ĐÌNH Giá bán: 6.500. 000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 90 ml Phân hạng: Ấm xưa Chất lượng tử sa: ... Read More

TƯ ĐÌNH HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

NHƯ Ý THỊ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

NHƯ Ý THỊ HỒ Giá bán: 3.800.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 120 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

NHƯ Ý THỊ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

CẤP TRỰC HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

CHU NÊ CẤP TRỰC HỒ Giá bán: 10.500.000 VND Chất đất: Chu nê Dung tích: 50 ml Phân hạng: Ấm xưa Chất lượng tử sa: ... Read More

CẤP TRỰC HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

KIỀU LƯƠNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TRUNG TÀO THANH - KIỀU LƯƠNG HỒ Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Trung tào thanh Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm phổ thông ... Read More

KIỀU LƯƠNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

NHŨ ĐỈNH TAM TÚC

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TIỂU MÔI DIÊU NHŨ ĐỈNH TAM TÚC Giá bán: 15.550.000 VND Chất đất: Chu nê tiểu môi diêu Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm ... Read More

NHŨ ĐỈNH TAM TÚC
An Nhiên Tịnh Quán

THẠCH BIỀU

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA THẠCH BIỀU Giá bán: 2.950.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

THẠCH BIỀU
An Nhiên Tịnh Quán

TÂY THI

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TIỂU MÔI DIÊU TÂY THI Giá bán: 3.500.000 VND Chất đất: Tiểu môi diêu Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

TÂY THI
An Nhiên Tịnh Quán

ẢI CUNG ĐĂNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ TRUNG TÀO THANH - ẢI CUNG ĐĂNG Giá bán: 4.500.000 VND Chất đất: Trung tào thanh Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm ... Read More

ẢI CUNG ĐĂNG
An Nhiên Tịnh Quán

PHÚC NGUYÊN ĐẠI KHẨU

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA PHÚC NGUYÊN ĐẠI KHẨU Giá bán: 2.750.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 250 ml Phân hạng: ... Read More

PHÚC NGUYÊN ĐẠI KHẨU
An Nhiên Tịnh Quán

DUNG THIÊN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ DUNG THIÊN Giá bán: 2.950.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử sa: ... Read More

DUNG THIÊN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TRÚC TIẾT HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ TRÚC TIẾT Giá bán: 2.500.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Tử nê Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất ... Read More

TRÚC TIẾT HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG TRÚC TIẾT

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG NÊ ĐỨC CHUNG TRÚC TIẾT Giá bán: 12.500.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Hồng nê Dung tích: 75 ml Phân hạng: Ấm thương ... Read More

ĐỨC CHUNG TRÚC TIẾT
An Nhiên Tịnh Quán

TÙNG THUNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ TÙNG THUNG HỒ Giá bán: 5.200.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 120 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử ... Read More

TÙNG THUNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

BÁT PHƯƠNG BIỀU

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ BÁT PHƯƠNG BIỀU Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 250 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử ... Read More

BÁT PHƯƠNG BIỀU
An Nhiên Tịnh Quán

TỨ PHƯƠNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

Giáng ba đoạn nê - TỨ PHƯƠNG HỒ Giá bán: 13.500.000 VND Chất đất: Giáng ba đoạn nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm ... Read More

TỨ PHƯƠNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

LIÊN TỬ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

THANH KHÔI NÊ LIÊN TỬ Giá bán: 2.750.000 VND Chất đất: Thanh khôi nê Dung tích: 250 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

LIÊN TỬ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐƯỜNG VŨ TRÚC TIẾT

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐƯỜNG VŨ TRÚC TIẾT Giá bán: 2.650.000 VNĐ Chất đất: Thanh khôi nê Dung tích: 140 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử ... Read More

ĐƯỜNG VŨ TRÚC TIẾT
An Nhiên Tịnh Quán

HỒ LÔ LỤC PHƯƠNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ HỒ LÔ LỤC PHƯƠNG Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

HỒ LÔ LỤC PHƯƠNG
An Nhiên Tịnh Quán

PHÚC NGUYÊN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ PHÚC NGUYÊN HỒ Giá bán: 2.850.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 240 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử ... Read More

PHÚC NGUYÊN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐƯỜNG VŨ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA ĐƯỜNG VŨ Giá bán: 2.500.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm phổ ... Read More

ĐƯỜNG VŨ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TRÚC TIẾT HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

THANH KHÔI TRÚC TIẾT Giá bán: 2.500.000 VND Chất đất: Thanh khôi nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử ... Read More

TRÚC TIẾT HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

Ấm tử sa PHỎNG CỔ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

Ấm Tử Sa Kí Kiểu PHỎNG CỔ HỒ Dung tích: 190 ml Triện đáy: An Nhiên Tịnh Quán. Chất đất: Ngũ sắc Tử nê, Hoàng ... Read More

Ấm tử sa PHỎNG CỔ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TĨNH LAN LỤC PHƯƠNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ TĨNH LAN LỤC PHƯƠNG Giá bán: 3.200.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

TĨNH LAN LỤC PHƯƠNG
An Nhiên Tịnh Quán

PHAN HỒ LỤC PHƯƠNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ PHAN HỒ LỤC PHƯƠNG Giá bán: 4.500.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng ... Read More

PHAN HỒ LỤC PHƯƠNG
An Nhiên Tịnh Quán

DUNG THIÊN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

DUNG THIÊN HỒ Giá bán: 2.650.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Tử nê Dung tích: 130 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

DUNG THIÊN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TÂY THI NHŨ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TÂY THI NHŨ Giá bán: 3.200.000 VND Chất đất: Thanh đoạn nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

TÂY THI NHŨ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐẠI BÂN BIỂN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐẠI BÂN BIỂN HỒ Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

ĐẠI BÂN BIỂN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

DUNG THIÊN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

An Nhiên Tịnh Quán - Zisha Teapot Studio: Ấm tử sa Dung thiên. Tử nê Read More

DUNG THIÊN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ẢI LÊ LỤC PHƯƠNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA ẢI LÊ LỤC PHƯƠNG Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm phổ thông ... Read More

ẢI LÊ LỤC PHƯƠNG
An Nhiên Tịnh Quán

ĐẠI BÂN NẮP VẶN

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ ĐẠI BÂN NẮP VẶN Giá bán: 2.850.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 250 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

ĐẠI BÂN NẮP VẶN
An Nhiên Tịnh Quán

CỰ LUÂN CHÂU

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG NÊ CỰ LUÂN CHÂU Giá bán: 6.950.000 VND Chất đất: Hồng nê Dung tích: 130 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử ... Read More

CỰ LUÂN CHÂU
An Nhiên Tịnh Quán

CHUYẾT CHỈ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TRUNG TÀO THANH CHUYẾT CHỈ  Giá bán: 2.650.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Trung tào thanh Dung tích: 400 ml Phân hạng: Ấm thương ... Read More

CHUYẾT CHỈ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TỨ PHƯƠNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ TỨ PHƯƠNG Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 220 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử sa:5.5/10 ... Read More

TỨ PHƯƠNG
An Nhiên Tịnh Quán

TAM TÚC LÔ ĐỈNH

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA TAM TÚC LÔ ĐỈNH Giá bán: 2.500.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba Dung tích: 160 ml Phân hạng: Ấm phổ thông ... Read More

TAM TÚC LÔ ĐỈNH
An Nhiên Tịnh Quán

PHỎNG CỔ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ PHỎNG CỔ Giá bán: 2.200.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 210 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

PHỎNG CỔ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

BIỂN NGỌC HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG NÊ BIỂN NGỌC HỒ Giá bán: 7.500.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Hồng nê Dung tích: 155 ml Phân hạng: Ấm thương mại ... Read More

BIỂN NGỌC HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

MẠNH THẦN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ MẠNH THẦN Giá bán: 4.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 130 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

MẠNH THẦN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

NHŨ ĐỈNH TRÚC TIẾT

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ NHŨ ĐỈNH TRÚC TIẾT Giá bán: 3.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 210 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

NHŨ ĐỈNH TRÚC TIẾT
An Nhiên Tịnh Quán

PHAN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ PHAN HỒ Giá bán: 2.750.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 160 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử sa: ... Read More

PHAN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

UYỂN CHÂU HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

TỬ NÊ UYỂN CHÂU HỒ Giá bán: 2.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 150 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử ... Read More

UYỂN CHÂU HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THẠCH BIỀU TỬ DÃ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

MẶC LỤC NÊ THẠCH BIỀU TỬ DÃ Giá bán: 7.850.000 VND Chất đất: Mặc lục nê Dung tích: 90 ml Phân hạng: Ấm xưa Chất ... Read More

THẠCH BIỀU TỬ DÃ
An Nhiên Tịnh Quán

THỦY BÌNH

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

HỒNG GIÁNG BA THỦY BÌNH Giá bán: 2.850.000 VND Chất đất: Hồng giáng ba nê Dung tích: 170 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất ... Read More

THỦY BÌNH
An Nhiên Tịnh Quán

PHI ẤM HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

GIÁNG BA NÊ PHI ẤM HỒ Giá bán: 2.650.000 VNĐ Chất đất: Giáng ba nê Dung tích: 210 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất ... Read More

PHI ẤM HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

LONG ĐÁN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

CHU NÊ LONG ĐÁN Giá bán: 3.900.000 VND Chất đất: Tiểu môi diêu Dung tích: 80 ml Phân hạng: Ấm thương mại Mã sản phẩm: ... Read More

LONG ĐÁN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

MẠNH THẦN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ MẠNH THẦN Giá bán: 4.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

MẠNH THẦN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

ĐOẠN NÊ ĐỨC CHUNG Giá bán: 2.850.000 VND Chất đất: Đoạn nê Dung tích: 130 ml Phân hạng: Ấm phổ thông Chất lượng tử sa:5.5/10 ... Read More

ĐỨC CHUNG HỒ

BÀI MỚIXEM

PHÂN LOẠI TRÀ PHỔ NHĨ (4): THEO PHƯƠNG PHÁP CANH TÁC

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán

Cùng với phân loại phẩm cấp của trà phổ nhĩ theo vùng sản xuất, phương pháp canh tác cây chè nguyên liệu cũng có rất ... Read More

PHÂN LOẠI TRÀ PHỔ NHĨ (3): THEO VÙNG NGUYÊN LIỆU

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- July 27, 2022 0

Phổ Nhĩ Vân Nam được làm từ những cây trà ở sáu ngọn núi nổi tiếng gọi là lục đại trà sơn, một hệ thống ... Read More

PHÂN LOẠI TRÀ PHỔ NHĨ (2): THEO QUÁ TRÌNH OXY HOÁ & HƯƠNG VỊ

Ẩn Hạc- July 25, 2022 0

Tuỳ vào nơi bảo quản (như Vân Nam, Quảng Châu hoặc Hồng Kông) với các điều kiện đặc trưng (ẩm hoặc khô) sẽ tạo ra ... Read More

PHÂN LOẠI TRÀ PHỔ NHĨ (1): THEO HÌNH DẠNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- July 25, 2022 0

Bên cạnh việc dựa vào thời gian lưu trữ để phân loại như truyền thống, trà Phổ Nhĩ có thể được phân loại theo nhiều ... Read More

SO SÁNH PHỔ NHĨ CHÍN VÀ PHỔ NHĨ SỐNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- July 23, 2022 0

Trà Phổ nhĩ ‘chín’ lên men có hàm lượng caffein cao hơn và hàm lượng axit gallic cao hơn nhiều so với Phổ sống truyền ... Read More

QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRÀ PHỔ NHĨ

Ẩn Hạc- July 23, 2022 0

Phổ Nhĩ là một loại trà được lên men bằng vi sinh vật thông qua tác động của nấm mốc, vi khuẩn và nấm men ... Read More

Trà và Thiền

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- July 12, 2022 0

Thời gian lưu chuyển, mây nước ngàn năm. Trà thành thói quen trong cuộc sống, thành một tri âm không thể thiếu của người tu ... Read More

HẠNH PHÚC NHƯ TRÀ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- July 5, 2022 0

Trà thanh tịnh, tâm bình thản. Dùng tâm bình thản cảm nhận thanh tịnh trà, dùng thanh tịnh trà để nuôi dưỡng tâm bình thản. ... Read More

TRÀ như BÁCH THÁI NHÂN SINH

Ẩn Hạc- July 4, 2022 0

Trà như thơ: có uyển chuyển hàm xúc, có phóng khoáng ngang tàng; trà cũng như thư pháp: có đầy đặn như “khuôn trăng”, có ... Read More

NHÂN SINH NHƯ BA ĐẠO TRÀ

Ẩn Hạc- July 3, 2022 0

Một chén trà xanh an ủi năm tháng, tìm chút an nhàn ngâm thơ thưởng họa. Ngồi đếm thời gian, lắng nghe năm tháng, thời ... Read More

TRÀ LÀ DUYÊN PHẬN CUỘC ĐỜI

Ẩn Hạc- July 2, 2022 0

Tinh tế mà suy ngẫm về trà, kỳ thực nhiều khi không thể nào phân ra được thế nào là ngon – dở, sang – ... Read More

GIÓ LÙA RẶNG THÔNG: VỊ ẨN SĨ UYÊN THÂM

Ẩn Hạc- June 30, 2022 0

Lục Vũ thể hiện hệ thống tư tưởng lẫn kiến thức uyên thâm của mình rất rõ nét trong Trà Kinh, một cuốn sách được ... Read More

GIÓ LÙA RẶNG THÔNG: CHÍ THANH BẦN

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- June 27, 2022 0

Đối với Lục Vũ, thanh bần là khuôn mẫu được các bậc nhân hiền từ xưa ca tụng, như Dương Hùng thời Hán, với ‘Đuổi ... Read More

GIÓ LÙA RẶNG THÔNG: SỰ TINH TẾ

Ẩn Hạc- June 26, 2022 0

Khóa kín cửa phòng, ngày nào cũng lấy sách làm bạn. Ông là kiểu người khó gần nhưng lại có thể nói chuyện cả ngày ... Read More

GIÓ LÙA RẶNG THÔNG: TỒN HẬU LƯU THANH

Ẩn Hạc- June 25, 2022 0

Điểm đồng điệu toàn vẹn trong các buổi tế tự không chỉ dừng lại ở thanh sắc du dương mà còn bao hàm cả hương ... Read More

error: Content is protected !!