Tag: Tử nê TM

ĐẠI BÂN BIỂN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐẠI BÂN BIỂN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 7, 2021

ĐẠI BÂN BIỂN HỒ Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

NHƯ Ý THỊ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

NHƯ Ý THỊ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 7, 2021

NHƯ Ý THỊ HỒ Giá bán: 3.800.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 120 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

PHÚC NGUYÊN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

PHÚC NGUYÊN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 1, 2021

TỬ NÊ PHÚC NGUYÊN HỒ Giá bán: 2.850.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 240 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử ... Read More

DUNG THIÊN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

DUNG THIÊN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 1, 2021

DUNG THIÊN HỒ Giá bán: 2.650.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Tử nê Dung tích: 130 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

THẠCH BIỀU LĂNG HOA
An Nhiên Tịnh Quán

THẠCH BIỀU LĂNG HOA

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 1, 2021

TỬ NÊ THẠCH BIỀU LĂNG HOA Giá bán: 2.990.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Tử nê Dung tích: 220 ml Phân hạng: Ấm thương ... Read More

CHUYẾT CHỈ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

CHUYẾT CHỈ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- September 30, 2021

TRUNG TÀO THANH CHUYẾT CHỈ  Giá bán: 2.650.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Trung tào thanh Dung tích: 400 ml Phân hạng: Ấm thương ... Read More

THƯỢNG TÂN KIỀU
An Nhiên Tịnh Quán

THƯỢNG TÂN KIỀU

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- September 30, 2021

TRUNG TÀO THANH THƯỢNG TÂN KIỀU Giá bán: 2.650.000 VND Ấm tử sa Chất đất: Tử nê trung tào thanh Dung tích: 150 ml Phân ... Read More

error: Content is protected !!