Tag: Ấm tử sa thương mại

ĐẠI BÂN BIỂN HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

ĐẠI BÂN BIỂN HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 7, 2021

ĐẠI BÂN BIỂN HỒ Giá bán: 5.500.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

TÂY THI NHŨ
An Nhiên Tịnh Quán

TÂY THI NHŨ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 7, 2021

TÂY THI NHŨ Giá bán: 3.200.000 VND Chất đất: Thanh đoạn nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

NHƯ Ý THỊ HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

NHƯ Ý THỊ HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 7, 2021

NHƯ Ý THỊ HỒ Giá bán: 3.800.000 VND Chất đất: Tử nê Dung tích: 120 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: ... Read More

TỨ PHƯƠNG HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

TỨ PHƯƠNG HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 7, 2021

Giáng ba đoạn nê - TỨ PHƯƠNG HỒ Giá bán: 13.500.000 VND Chất đất: Giáng ba đoạn nê Dung tích: 200 ml Phân hạng: Ấm ... Read More

ĐỀ LƯƠNG LIÊN BỒNG
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỀ LƯƠNG LIÊN BỒNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 7, 2021

ĐỀ LƯƠNG LIÊN BỒNG Giá bán: 6.200.000 VND Chất đất: Thanh khôi đoạn nê Dung tích: 170 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng ... Read More

THÁI HỒ
An Nhiên Tịnh Quán

THÁI HỒ

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 7, 2021

THÁI HỒ Giá bán: 2.950.000 VND Chất đất: Thanh khôi nê Dung tích: 180 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất lượng tử sa: 5.5/10 ... Read More

ĐỨC CHUNG
An Nhiên Tịnh Quán

ĐỨC CHUNG

Lão Tà - An Nhiên Tịnh Quán- October 2, 2021

CHU NÊ ĐỨC CHUNG Giá bán: 6.500.000 VND Chất đất: Chu nê tiểu môi diêu Dung tích: 155 ml Phân hạng: Ấm thương mại Chất ... Read More

error: Content is protected !!