Tác phẩm THẠCH BIỀU

Tác phẩm THẠCH BIỀU

Thạch Biều - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

  • Tác phẩm: THẠCH BIỀU CỐ CẢNH CHU
  • Quốc đại sư: Từ Tú Đường
  • Chất đất: Đáy Tào Thanh HLS
  • Dung tích: 320 ml
Thạch Biều - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Thạch Biều – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

error: Content is protected !!