Tác phẩm PHÚ TRÚC HỒ

Tác phẩm PHÚ TRÚC HỒ

Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ Quốc đại sư: Từ Tú Đường

  • Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ
  • Quốc đại sư: Từ Tú Đường
  • Chất đất: Đoạn nê HLS
  • Dung tích: 220 ml
Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ Quốc đại sư: Từ Tú Đường

Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ
Quốc đại sư: Từ Tú Đường

Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ Quốc đại sư: Từ Tú Đường

Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ
Quốc đại sư: Từ Tú Đường

Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ Quốc đại sư: Từ Tú Đường

Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ
Quốc đại sư: Từ Tú Đường

Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ Quốc đại sư: Từ Tú Đường

Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ
Quốc đại sư: Từ Tú Đường

Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ Quốc đại sư: Từ Tú Đường

Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ
Quốc đại sư: Từ Tú Đường

Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ Quốc đại sư: Từ Tú Đường

Tác phẩm: PHÚ TRÚC HỒ
Quốc đại sư: Từ Tú Đường

 

error: Content is protected !!