Tác phẩm NGỌC THỎ HỒ

Tác phẩm NGỌC THỎ HỒ

Tác phẩm: Ngọc Thỏ Hồ Quốc đại sư: Từ Tú Đường Chất đất: Đáy Tào Thanh HLS

  • Tác phẩm: Ngọc Thỏ Hồ
  • Quốc đại sư: Từ Tú Đường
  • Chất đất: Đáy Tào Thanh HLS
  • Dung tích: 210 ml
Ngọc Thỏ Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Ngọc Thỏ Hồ – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Ngọc Thỏ Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Ngọc Thỏ Hồ – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Ngọc Thỏ Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Ngọc Thỏ Hồ – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Ngọc Thỏ Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Ngọc Thỏ Hồ – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Ngọc Thỏ Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Ngọc Thỏ Hồ – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Kết cấu bề mặt Đáy Tào Thanh HLS nguyên bản

Kết cấu bề mặt Đáy Tào Thanh HLS nguyên bản

Kết cấu bề mặt Đáy Tào Thanh HLS nguyên bản

Kết cấu bề mặt Đáy Tào Thanh HLS nguyên bản

error: Content is protected !!