Tác phẩm LINH BÁO HỒ

Tác phẩm LINH BÁO HỒ

Linh Báo Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

  • Tác phẩm: LINH BÁO HỒ
  • Quốc đại sư: Từ Tú Đường
  • Chất đất: Đáy Tào Thanh HLS
  • Dung tích: 330 ml
Linh Báo Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ - Nghệ nhân: Từ Tú Đường

Linh Báo Hồ – Nghệ nhân: Từ Tú Đường

error: Content is protected !!